POVRATAK I REKLAMACIJE

Svi kupci Megakop web shopa imaju pravo jednostrano raskinuti Ugovor (vratiti narudžbu) bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od prijema pošiljke.
Da bi Kupac mogao jednostrano raskinuti ovaj Ugovor (povrat novca), mora prije isteka roka obavijestiti Prodavca o svojoj odluci da jednostrano raskine ugovor nedvosmislenom izjavom poštom, faksom ili e-mailom, navodeći svoje ime i prezime. , adresa , telefon, faks ili e-mail adresa.

Zahtjev za jednostrani raskid Ugovora šalje se na e-mail ili poštom na adresu MEGAKOP TRGOVINA D.O.O., II.Ulica b.b., 76270 Orašje,BiH .
Potvrdu o prijemu obavještenja o jednostranom raskidu ugovora, Prodavac će dostaviti Kupcu, bez odlaganja, e-mailom.

Obrazac za JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA 

preuzmite ovdje 

Nakon što Kupac zatraži povrat novca, osoblje Prodavca će ga kontaktirati i dati upute za povrat novca.
Da bi se povrat poštovao, vraćena roba mora biti neoštećena i u originalnom pakovanju.
Ukoliko roba nije u ispravnom stanju (neoštećena i u originalnoj ambalaži ), Prodavatelj neće moći prihvatiti zahtjev za povrat novca i Kupac će morati platiti poštarinu u iznosu od 50 kn za vraćanje robe. njegovu kućnu adresu.
Ukoliko Prodavatelj utvrdi da je vraćena roba u dobrom stanju, vratit će cjelokupni iznos koji je Kupac uplatio na tekući račun ili kreditnu karticu, ili na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema. odluka o jednostranom raskidu ugovora.

Prodavac može vratiti novac tek nakon što mu roba bude vraćena, smatra se da je Kupac ispunio svoju obavezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje ili preda robu Prodavcu, odnosno licu ovlaštenom od strane Prodavatelja. Prodavac da primi robu.

Sve artikle Kupac može vratiti na adresu MEGAKOP TRGOVINA D.O.O., II.Ulica b.b., 76270 Orašje,BiH, nakon odobrenog zahtjeva za povrat.
Kupac se obavezuje da će robu vratiti u roku od dva radna dana od odobrenja zahteva.

 OBAVJEŠTENJE O NAČINU PODNOŠENJA REKLAMACIJA POTROŠAČA

U skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14), obavještavamo potrošače da svoje nezadovoljstvo pisanim proizvodom ili uslugom mogu izraziti reklamacijom u pisanoj formi, te ćemo pismenim putem potvrditi primitak reklamacije. bez odlaganja.

Prigovor možete poslati poštom ili e-mailom na adresu: MEGAKOP TRGOVINA D.O.O., II.Ulica b.b., 76270 Orašje,BiH ili na e-mail adresu

Prodavac se obavezuje da će odgovoriti pismenim putem u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.

OBRAZAC ZA ŽALBU

preuzmite OVDJE